Algemene Voorwaarden
 

Bedrijfsinformatie:

 

Healing Spaces

Westergolaan 7

8302LE Emmeloord

 

Kvk: 78370612

Btw: NL003331066B75

 

Algemene voorwaarden ten behoeve van het gehele aanbod van diensten, gegeven door Petra Hofman vanuit het bedrijf Healing Spaces.

 

Petra Hofman, hierna te noemen dienstverlener.

 

Art. 1. Definities.

 

1. De dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval: Petra Hofman.

2. De opdrachtgever, cliënt of cursist: de natuurlijke persoon die aan de dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten en/of deelname aan cursussen.

 

Art 2. Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, behandelingen, consulten en sessies en overeenkomst tussen Petra Hofman en degene die van de diensten van Petra Hofman gebruikt maakt.

 

2.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden voorzien is, dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Art 3. Aansprakelijkheid

 

3.1 Petra Hofman geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener.

 

3.2 Bovengenoemd dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. Petra Hofman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een consult. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

3.3 Petra Hofman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, die in of voor de cursus/praktijk locatie plaatsvinden, noch voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van Cursist, cliënten of van derden.

 

Art 4. Annulering en wijzigen van afgenomen en aangeboden diensten

 

4.1 Het is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang in overleg de cursusdatum kosteloos te annuleren. Dit betekent dat wanneer je je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus afmeld je het volledige bedrag retour zal krijgen. Na deze 14 dagen zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht.

 

De datum van jouw cursus kun je kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wijzigen. Jouw cursusdeelname is bevestigd (en jouw plek gereserveerd) zodra de betaling is ontvangen. Wanneer de cursus vanuit dienstverlener wordt geannuleerd dan ontvang je het volledige bedrag terug.

 

Niet komen opdagen of de cursus vrijwillig verlaten geld als een 'no-show' en er kan geen restitutie worden verleend.

 

Afmeldingen en wijzigen geschiedt door te e-mailen naar reikibron@gmail.com

 

4.2 Annulering overige diensten

 

De dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip en datum. Dit zal de dienstverlener minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken. Tenzij er een onvoorziene omstandigheid zich heeft voorgedaan.

 

Cliënten dienen bij annulering of wijzigen van hun consult dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling worden 50% van de kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor dan een factuur. Dit omdat de tijd die voor u gereserveerd staat, op deze korte termijn niet meer kan worden ingevuld.

 

Art. 5. Klachten

 

5.1 De dienstverlener heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de consulten, dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

 

Art. 6. Betaling

 

6.1 Betaling dient te geschieden direct na of voor aanvang van het consult. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Na het versturen van 2 betalingsherinneringen zal worden overgegaan tot het incasseren via een door Petra Hofman gekozen incassobureau. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Art 7. Geheimhouding en omgang persoonlijke gegevens


7.1 Reikibron zal zonder toestemming geen informatie doorgeven aan derden. Ook geen e-mail adres of telefoonnummer. Er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan.

 

7.2 Uw gegevens zoals u die zelf bij dienstverlener heeft aangedragen zullen worden gebruikt voor het leggen van contact met cliënt, beantwoorden van vragen en het plannen van afspraken. Dienstverlener zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of dienstverlener dit op grond van de wet mag of moet doen.

 

Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Art. 8. Tarieven.

 

De dienstverlener, genaamd Petra Hofman, behoudt het recht de tarieven en aanbod van diensten te wijzigen.

 

Art. 9. Toepasselijk recht en geschillen.

 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

           

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en diensten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze vernieuwde algemene voorwaarden gelden per 1 mei 2022.